SuNN: Surveillance netwerk Nederland

Medisch Centrum Zwanenburg neemt deel aan het Surveillance netwerk Nederland (SuNN). In deze folder kunt u lezen wat het doel is van dit netwerk en wat de deelname betekent voor u, als patiënt. Ook wordt beschreven hoe uw privacy wordt beschermd en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden behandeld.


Wat is SuNN?
SuNN is een netwerk van een representatieve groep huisartsen in Nederland. Uw huisarts werkt mee aan dit netwerk. Dit betekend dat hij/zij anonieme gegevens verstrekt aan het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).
Wat is NIVEL?
Het NIVEL doet onderzoek naar de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. Binnen het domein Gezondheid en Ziekte wordt onderzoek gedaan naar het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
Wat is het doel van SuNN?
Het doel van SuNN is om met behulp van medische gegevens uit huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. En van veranderingen in deze gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griepepidemieën, Q-koorts of de gevolgen van hittegolven.


Welke gegevens?
Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat hierbij om anonieme gegevens. Dus niet uw naam, adres of andere gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden.


Bescherming van uw privacy
De opzet van SuNN is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en de Code Goed Gedrag voor medisch wetenschappelijk onderzoek.
Er is een privacyreglement opgesteld waarin precies beschreven staat hoe met de gegevens wordt omgegaan. U kunt dit inzien bij de assistente of kosteloos opvragen bij het NIVEL.
Wetenschappelijke publicaties over resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar naar individuele personen. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of de assistente. In dat geval worden uw gegevens niet meegenomen.
Meer informatie
De resultaten van onderzoek met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL (www.nivel.nl)
Voor meer informatie of voor het opvragen van het privacyreglement kunt u contact opnemen met Mw. E. de Leeuw – Stravers
NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht