Psychische klachten

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijd minder lekker in z’n vel. Iedereen maakt dingen mee in het leven die schokkend of verdrietig zijn of woede opwekken. Dat kan leiden tot slapeloosheid, angst en piekeren.   De meeste mensen komen daar alleen of met hulp van familie en vrienden doorheen. Soms is meer hulp nodig.  De eerste stap is erkennen en accepteren dat er iets aan de hand is. Neem uw gevoelens serieus.

Wanneer u last heeft van psychische klachten zoals somberheid, angst, stress  of overbelasing is het belangrijk  om dit met uw huisarts te bespreken.  De huisarts kan u verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ luistert naar uw verhaal, verheldert samen met u de klachten, uw hulpvraag en biedt passende ondersteuning en behandeling in de huisartsenpraktijk. Hiermee proberen we te voorkomen dat lichte psychische klachten ernstiger worden. Verwijzingen naar specialistische zorg zijn daardoor minder vaak nodig.
De POH-GGZ is goed op de hoogte van de preventieve mogelijkheden zoals bv online coaching (e health), cursussen (zoals bv Mindfullness, Geen Paniek, In de put uit de put) en kan u in overleg met de huisarts verwijzen naar meer intensieve behandeling, zoals  bv een Eerste Lijns Psycholoog of GGZ instelling, wanneer dat echt nodig is.
De huisartsen kunnen vragen of de POH GGZ een patiënt eens wil spreken, dan wel kortdurend wil behandelen. Na een kort aantal gesprekken, meestal niet meer dan vijf, kan de patiënt alleen verder, eventueel met begeleiding van de huisarts. Ook is het mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding bij maatschappelijk werk, de psychologenpraktijk of de GGZ.
De POH GGZ zorgt voor ondersteuning van de huisarts bij behandeling van ggz-patiënten, o.a. door het verduidelijken van problemen en ondersteuning bij verwijzing.

Kosten?

De POH GGZ vallen geheel onder de huisartsenzorg en worden dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage nodig en het consult gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

 Afspraak maken.

In overleg met u kan uw huisarts u aanmelden bij de POH GGZ. Via de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek.  Zorgt u ervoor dat uw juiste telefoonnummer en adres bij ons bekend is, zodat wij u kunnen bereiken mocht de afspraak geen doorgang vinden


De POH GGZ is Karin Ekhart, zij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werkt op maandag, dindsdag en woensdag in MCZ.

Ten tijde van de gesprekken zal op indicatie aandacht gegeven worden aan diagnostiek gericht op Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), aanwezigheid van ADD/ADHD, Lichamelijk Onbegrepen Klachten (LOK/Somatoforme klachten), verslavingsproblematiek en klachten die in verband kunnen staan met rouw, levensfase,identiteit/zelfbeeld en assertiviteit in combinatie met iemands persoonlijkheid of karakter.

Elk persoon is uniek, met zijn sterke en minder sterke kanten. De directe omgeving van elk persoon is daarbij van grote invloed op het ontwikkelen en benadrukken van zijn/haar sterke en minder sterke kanten. In elk gesprek zal er ruimte zijn om de invloed van de omgeving op de persoon in kwestie bespreekbaar te maken. Uitgangspunt van de behandeling is om elk persoon weer in zijn/haar kracht te laten herstellen. Met het aanleren van strategieën (o.a. middels Cognitieve Gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, PST etc.) om de regie te kunnen hernemen en met het leren vertrouwen te hebben bij het maken van zijn/haar eigen keuzes, kan elke cliënt gaan werken aan het realiseren van zijn/haar eigen plan met bijbehorende doelen.